Co oferujemy

  Weryfikacja sprawozdań finansowych
 • badanie sprawozdań i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg polskich i międzynarodowych standartów rachunkowości

 • śródroczne przeglądy sprawozdań finansowych


 •  
    Weryfikacja sprawozdań finansowych przeprowadzana jest zgodnie z przepisami
  i wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w porozumieniu z Ministrem Finansów.

   
    Analizy finansowo-ekonomiczne
  (w tym sporządzanie bussines-planów)

   
    Ekspertyzy finansowe
  (w tym wycena firm)

   
    Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
 • opracowywanie zakładowych planów kont

 • opracowywanie instrukcji rozliczenia kosztów

 • opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów

 • doradztwo przy organizacji rachunkowości

 • doradztwo przy informatyzacji rachunkowości


 •  
    Usługi w zakresie prowadzenia rachunkowości
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • prowadzenie ksiąg podatkowych

 • bieżący nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych


 •  
    Współpracę opieramy o:

  profesjonalizm wynikający z wiedzy i doświadczenia nabytych w trakcie:

 • studiów i szkoleń

 • wieloletniej pracy zawodowej polegającej na kierowaniu rachunkowością

 • kilkunastoletniej praktyki w zakresie badań sprawozdań finansowych podmiotów
  o zróżnicowanym statusie prawnym (przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jednostki budżetowe, spółdzielnie, banki, osoby prowadzące działalność gospodarczą),

 • doświadczeń nabytych w trakcie kilkuletniego usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

 • doświadczeń nabytych w trakcie sporządzania analiz i ekspertyz finansowo-ekonomicznych,

 • doświadczeń nabytych w trakcie wykonywania prac z zakresu doradztwa odnośnie organizacji rachunkowości


 • wyposażenie techniczne gwarantujące sprawne wykonastwo usług oraz szybki
  i niezawodny kontakt

  stały kontakt z klientem

  poufność

  elastyczność w negocjacjach z klientem w zakresie:

 • ustalania zakresu prac

 • miejsca świadczenia usług

 • negocjacji cen

 • innych ustaleń w granicach wyznaczonych przepisami prawa i normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta

 •